Alie Hukuku

Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturmaktadır. Ailenin güçlü yapıya sahip olması toplumun sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle hukuk düzeni aile düzenine büyük önem atfetmiştir ve aile hukuku geliştirilerek ailenin ve dolayısıyla toplumun korunması hedeflemiştir.

Aile hukuku medeni hukukun bir alt dalıdır ve medeni kanunda düzenlenmiştir. Nişanlanma, evlenme ve boşanmanın geniş kapsamlı olarak ve toplumumuza uygun bir şekilde ele alındığı aile hukuku, toplumun her kesimini doğal olarak alakadar etmektedir.

Aile hukukuyla alakalı konular günlük hayatta hassas bir yere sahiptir. Bir nişanlılık veya evlilik bireyleri ne kadar mutlu edebiliyorsa nişanın bozulması veya boşanmalar da bir o kadar yıkıma uğratmaktadır. Bu nedenle bireylerin manevi dünyasını bu kadar etkileyen bir hukuk dalının alelade bir süreçle yönetilmesi düşünülemez.

Avukat Harun Raşit Özdemir, aile hukukuyla alakalı uyuşmazlıklarda, bireylerin içinde bulunduğu manevi durumu göz önünde bulundurarak, danışmanlık ve dava vekilliği görevini titizlikle sürdürmektedir.

Medeni hukukun kapsamı içinde ele alınan bu sorunlar aile hukuku tarafından çözüme ulaştırılır. Aklımıza hemen nişanlanma, evlilik, boşanma, mal edinme, evlat edinme, velayet, yardım nafakası, vesayet gibi konularda her türlü sorunu ve çözümü aile hukuku belirlemektedir. Evli veya evlilik dışı ortak yaşam arkadaşlıkları hususunda da çıkabilecek her türlü probleme aile hukuku çerçevesinde bakılıp sonuçlanması sağlanmaktadır. Türk hukuk sistemi içinde yasal olmayan evliliklerle ilgili bir açıklama, madde veya kural yoktur ancak bu ilişkilerden doğan çocukların konusu bağlamında aile hukuku devreye girer, doğan her çocuk evlilik içi veya dışı olsun eşit haklara sahiptirler. Aile içindeki şiddet olayları, çocuk kaçırmalar, suni döllenme yolu ile evlat sahibi olma, taşıyıcı annelik, çocuk istismarları, kadın ve çocuk hakları da uluslar arası sözleşmeler ve iç hukukta yapılan düzenlemelerle ele alınmaktadır.

Yukarıda saymaya çalıştığımız tüm sıkıntılı durumlarda iş aile mahkemelerine düşer, onlar da zaman, zaman psikiatristlerden, sosyal çalışmacılardan ve ruh bilimcilerden destek alarak sorunların çözülmesine çalışmaktadırlar. Aile mahkemelerine atanacak olan hakimlerin evli ve çocuklu olup olmadıklarına da önem veriliyor. Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku çerçevesinde her türlü sorun maddeler halinde sıralanarak nasıl sonuçlanıp karara varılacağı da belirtilmiştir. Verilecek kararlarda Türk aile yapısı, gelenek ve görenekler, örf ve adetlerin değerleri de önem ihtiva eder.

Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 1. Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
 2. Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 3. Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 4. Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 5. Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 6. Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 7. Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 8. Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 9. Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 10. Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
 11. Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

Aile Hukuku Konuları

Aile ile alakalı konuları ilgilendiren, medeni hukuk kapsamı içinde yer alan aile hukuku belli konuları olan bir daldır. Aile hukuku konuları dediğimiz zaman akıllara nişanlanma, evlilik koşulları, boşanma koşulları, aile konutu, mal rejimi, eş ve çocukların nafaka hakkı, evlat edinme, velayet gibi konular gelmektedir.

 • Mal paylaşımda evlilik öncesi, çiftler arası anlaşma ve sözleşmeler
 • Evlilik sonrasında; mal paylaşımı, boşanma işlemleri ve katkı payı alacağı davalar
 • Çocuklar için evlilik sonrasında velayet ve velayetin değiştirilmesi için açılacak olan davalar
 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları
 • Evlilik iptali davaları
 • Tazminat ve nafaka davaları
 • Tarafların evlilik birliği içerisinde edindiği malların paylaşımına ilişkin işlemler ve Mal paylaşım davası
 • Babalık davaları
 • Velayet davaları
 • Soy bağı reddi için davalar
 • Boşanma Davası

Aile hukuku konuları arasında yer alan boşanma davası en fazla merak edilen ve araştırılan konulardan biridir. Bilindiği gibi evlilik işlemleri resmi memur önünde yapılmaktadır. Boşanma işlemleri ise tarafların mahkemelerde yapılan yargılama neticesinde elde edilen kararın ilgili nüfus müdürlüğündeki nüfus kaydına işlenmesiyle sonuçlanır. Boşanma davasının Anlaşmalı, çekişmeli boşanma davası gibi türleri vardır. Aile mahkemesinde ve özel hukuk davalarında farklı usullere göre yürütülen bir dava türü olan Boşanma davası, Kanun kapsamında sayılı nedenlere dayanabilir.

Mahkemeler, boşanma davası yargılaması sonunda, tarafların talepleriyle sınırlı olmak koşuluyla, mal paylaşımı haricinde tüm çekişmeleri ortadan kaldıracak bir şekilde karar vermek zorundadır. Mal paylaşımı ise, başka bir dava şeklinde yürütülmelidir. Mal davası boşanma kararından sonra açılıp karara bağlanır.

Boşanma nedenleri; genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri olarak 2 ana başlık altında incelenmektedir. Günümüzde en yaygın dava çeşitlerinden biri olan boşanma davası, eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya diğer bir eşin davayı kabul etmesi halinde, anlaşmalı bir şekilde sona erebileceği gibi, taraflar arasında çekişmeli bir şekilde yapılacak olan yargılama sonucunda karara bağlanabilir. Boşanma işlemleri aile mahkemelerince karara bağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.