Adli Sicil ( Sabıka ) Kaydı Nedir ?

Sabıka kaydı hukuk dilinde adli sicil kaydı olarak anılmaktadır. Adli sicil kaydı devletin vatandaşlarının işlediği suçları kayıt altına alma işlemidir.

Arşiv Kaydı Nedir ?

Arşiv kaydı  ile Sabıka (adli sicil ) kaydı aynı iki terim gibi sanılmakta ama her ikisi bambaşka kavramlardır.  Arşiv kaydı adli sicil kaydımızda bulunup belirli şartları tamamladıktan sonra silinmesi gereken bilgilerin silinerek, bu bilgilerin aktarıldığı yeni alana arşiv kaydı denilmektedir.  Suç işlediğimiz zaman sabıka kaydımızdan silinse bile arşiv kaydında bulunmaya devam etmektedir.

Adli Sicil Kaydına Hangi Suçlar İşlenir ?

-Hapis cezasına mahkumiyet kararları sabıka kaydına işlenir. Hapis cezası nedeniyle kişi cezaevine konulduktan belli bir müddet sonra şartlı yada koşullu salıverilmişse, koşullu salıverilme (tahliye) kararı da adli sabıka kaydına işlenir. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ve koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar da sabıka kaydına işlenir.

-Kişi mahkum olduğu hapis cezasının infazını tamamlamışsa, hapis cezasının infazının tamamlandığına dair bilgi de sabıka kaydımızda yerini alır. (Bu kişi falanca suçtan dolayı şu kadar yatıp çıkmıştır)

-Hapis cezası ertelenmişse, cezanın ertelendiğine dair bilgi ile birlikte kişinin bağlı bulunduğu denetim süresi de yer almaktadır. Ayrıca denetim süresinin yükümlülükler uygun ve iyi halli olarak geçirilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağı hususu da adli sabıka kaydına işlenir. Eğer ertelenen hapis cezası, denetim süresinin yükümlülüklerine uyulmadığı için cezanın infaz kurumunda çektirilmesine karar verilmişse bu karar da sabıka kaydına yazılır.

-Adli para cezası mahkumiyet hükmü ile ilgili bilgiler de sabıka kaydına işlenir. Adli para cezası ödenmişse ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu, adli para cezası ödenmemişse tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu sabıka kaydına işlenecektir.

-Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkumiyet halinde buna dair karar sabıka kaydında yer alır.

-Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya dair istisnai bir hal veya mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar da sabıka kaydına işlenir.

-Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar sabıka kaydına işlenir.

-Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar da sabıka kaydına işlenir.

-Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar sabıka kaydına işlenir.

-Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı sabıka kaydına işlenir.-Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar sabıka kaydına işlenir.


Hangi Kararlar Adli Sicil ve Arşiv Kaydında Yer Almaz? 

-Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri adli sicil kaydında yer almaz.-Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar adli sicil kaydına kaydedilmez.-İdarî para cezasına ilişkin kararlar adli sicil kaydında yer almaz.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) Kararı Adli Sicil Kaydına İşlenir Mi ?

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, adli sicil kaydında kendilerine mahsus bir bölümde kaydedilirler. Normal bir adli sicil kaydı (sabıka kaydı) belgesi alındığında bu bilgiler görünmez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı veya askerî savcılık tarafından istenmesi halinde verilmek üzere adli sicil kaydına kaydedilir.

Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir Ve Nasıl Silinir ?

Adli Sicil Kanunu, adli sicil kaydının ne zaman ve nasıl silineceğini açıkça belirtmiş, uygulamada oluşan tereddütler de Yargıtay tarafından içtihatlar yoluyla giderilmiştir. Buna göre adli sicil kaydı şu şekillerde silinebilir:


-Eğer ceza ve güvenlik tedbirinin infazı tamamlanmışsa adli sicil kaydı infazın tamamlanmasıyla kendiliğinden silinmelidir. İnfazın tamamlanmasından anlaşılması gereken, ceza hapis cezasıysa bihakkın tahliye tarihi veya denetim süresinin son bulduğu tarihtir. Ceza adli para cezası ise, adli para cezasının ödendiği tarih veya tazyik hapsine çevrilmişse cezaevinden çıkış tarihidir.

Örneğin, 3 yıllık kesinleşen cezası için 01.01.2018 tarihinde cezaevine giren, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak 01.01.2019 tarihinde tahliye edilen bir kişinin adli sicil kaydı ( sabıka kaydı ) 01.01.2021 tarihinden sonraki gün silinebilir hale gelecektir.

-Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık halinde adli sicil kaydı silinir.

-Ceza zamanaşımının dolması veya genel af veya kişinin ölümü halinde adli sicil kaydı silinir.

Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydı ile “arşiv kaydı” iki farklı kavramdır. Mahkumiyet hükümleri önce adli sicil kaydına alınır, daha sonra belli koşulların gerçekleşmesi halinde, mahkumiyet hükmüne dair bilgiler silinerek arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydı belli koşulların gerçekleşmesi halinde silinebilir:


Kural olarak hükümlüye ait adli sicil kaydı cezanın infaz edilmesinden sonra silinerek arşiv kaydına alınır. Hükümlüye ait arşiv kaydı ise 5 yıl sonra silinir.


Arşiv kaydına alınan mahkumiyet hükmü, TCK dışındaki kanunların ceza mahkumiyetine bağladığı hak yoksunluklarına neden olan bir mahkumiyet ise; cezanın infazından sonra hükümlünün başvurusu ile mahkeme tarafından Memnu Hakların İadesi kararı verilmişse kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir.

Memnu hakların iadesi kararı alınamamış ise kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 30 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir. Bu hüküm nedeniyle ceza mahkumiyetlerinin büyük bir kısmı 15 yıl veya 30 yıl süresince arşiv kaydında kalmaktadır.
Hükümlünün ölmesi, fiilin suç olmaktan çıkması gibi nedenlerle de arşiv kaydı silinir.

  • gaziantep boşanma avukatı ali tümbaş

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

15/09/2021|

Boşanma aşamasına gelmiş tarafların sıklıkla tarafımıza yönelttiği sorulardan biride davanın ne kadar zaman alacağıdır. Boşanmanın çiftler üzerinde bir takım psikolojik etkilerinin olduğu düşünüldüğünde elbette dava [...]

  • aile hukuku boşanma gaziantep

Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açmalı?

10/09/2021|

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun en fazla uygulanan ve gündeme gelen hükümlerinden biridir. Boşanma davalarının geneline bakıldığında %90 oranında anlaşmalı boşanma davalarının görüldüğü ortaya [...]

  • gaziantep boşanma avukatı ali tümbaş

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma

09/09/2021|

Boşanma sebepleri; Özel ve genel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır. Aldatma (zina); özel bir boşanma sebebidir. Davacının aldatma olgusunu ispatlaması halinde mahkeme tarafların diğer [...]

Abonemiz Ol

GÜNCEL HUKUKİ GELİŞMELERDEN İLK SEN HABERDAR OL

Abone Listesine Gönderildi.
Bir hata oluştu. Lütfen mail adresinin doğru olduğundan emin olunuz.

Aile Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukukuna İlişkin Haber ve Makaleler

Avukat
AvukatAli Tümbaş
Hizmetlerimizi müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeye ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmaya kararlıyız.

Avukat Ali Tümbaş, 2003 yılında mezun olduğu hukuk fakültesi sonrası meslek hayatını Gaziantep Barosu‘na kayıtlı olarak Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle Yurtdışında alınmış olan yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi ile Aile Hukukundan kaynaklı Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma, çocuğun velayeti, iştirak ve yoksulluk nafakası, mal rejimi/mal paylaşımı ve Maddi/Manevi Tazminat alanlarında hizmet vermekte olup bu alanlarla ilgili çeşitli sertifikaları bulunmaktadır.

Avukat Ali Tümbaş avukatlık mesleği yanında Aile Hukukunun Mal rejimi (Malların paylaşımı) alanında almış olduğu profesyonel eğitim ile ayrıca bilirkişilik sıfatına da haizdir.

Yine Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline Kayıtlı Uzman Arabulucu olarak da görev yapmaktadır.

İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku alanlarında özel uzmanlık eğitimini de tamamlanmıştır. Aile Hukuku Uzman Arabuluculuk kapsamında da çalışmaları devam etmektedir.

Avukat Ali Tümbaş genelini ilgilendiren birçok davası haber konusu edilmiştir.


En karakteristik özellikleri arasında azimli, sıkı takipçi oluşu ve her zaman ulaşılabilir olması yer almaktadır.

Düzenli olarak çeşitli yayın alanlarında makaleler yazmaktadır.